Debatt – ”Höghastighetstågen måste gå snabbt”

In AKTUELLT by asa

Detta är en debattartikel publicerad i Dagens Industri den 5 september.

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att skapa förutsättningar för en snabb utbyggnad av en höghastighetsjärnväg mellan våra tre storstäder, Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi förespråkar en hastighet på 320 km i timmen för att nå tidsmålen för resandet och en snabb utbyggnad som innebär att man börjar bygga i alla tre ändpunkter samtidigt. Eller så snabbt det går.

Det betyder att vi förordar en alternativ finansiering där staten tar upp lån i Riksgälden och därmed lägger projektet utanför infrastrukturbudgeten. Det menar vi är nödvändigt för att inte tränga ut andra nödvändiga objekt, och för att det annars skulle ta cirka 40–50 år, innan järnvägen kan stå klar och samhällseffekterna kommer. Att bygga en ny generation järnväg är inte en åtgärd på marginalen som finansieras pö om pö utan en strukturell förändring som bör finansieras i snabb takt med nya pengar över statsbudgeten.

Sverige är ett land som växer både ekonomiskt och befolkningsmässigt. Om tio år är vi enligt prognoserna ytterligare en miljon och år 2060 uppemot 13 miljoner invånare.

Befolkningen ökar allra mest i de stora städerna där konkurrensen om marken är stor och kapacitetsstarka transportslag är viktiga. Våra städer ska inte konkurrera med varandra, utan kan genom att bindas samman stå starka i den internationella konkurrensen. På så sätt kan också orter utanför storstäderna fortsätta växa och erbjuda goda bostads- och karriärchanser.

Med Sveriges perifera läge är goda transporter både inom landet och till kontinenten av avgörande betydelse.

Sverige behöver mer kapacitet i järnvägssystemet. Järnväg är ett klimatsmart och kapacitetsstarkt transportmedel för både människor och gods. Men i dag är det redan fullt på spåren. Om vi tror, som Trafikverket prognostiserar, att resandet kommer fortsätta öka måste åtgärder göras i det befintliga stambanenätet men också komma igång med byggandet av fler spår.

Sverigeförhandlingen rekommenderar ett system som dels binder ihop storstäderna med snabba resor mellan ändpunkterna, dels möjliggör snabba regionala tågförbindelser för att skapa större arbetsmarknadsregioner och tillväxt också i de mellanliggande regionerna. Ju högre hastigheter desto större arbetsmarknadsregioner. Men det är viktigt att komma ihåg att det är först när man har kopplat ihop regionerna som dessa effekter uppstår. Därför är det viktigt att järnvägen byggs så snabbt som möjligt.

Hastigheten har också stor betydelse för tågets möjligheter att konkurrera med flyget. Restid och punktlighet lyfts fram som några av de viktigaste förutsättningarna bland de kommersiella operatörerna. Varje minut räknas och varje tågförsening gynnar flyget.

Den största klimateffekten, och den är mycket stor, får man enligt Trafikverkets rapport ”Klimatpåverkan från höghastighetsjärnväg” genom en överflyttning av godset från väg till järnväg när höghastighetsjärnvägen är fullt utbyggd och därmed avlastar de gamla stambanorna. Med en etappvis utbyggnad kommer det att dröja lång tid innan ändpunktstrafiken är utbyggd och de stora effekterna av en överflyttning av gods- och flygtransporter till järnväg uppnås.

Sverigeförhandlingen har förhandlat med alla kommuner och regioner längs järnvägssträckningarna. De är beredda att möta upp statens infrastrukturinvesteringar med höga ambitioner. Med förutsägbarhet och transparens i processen kan planer sättas i verket tidigt. En höghastighetsjärnväg banar väg för stadsutveckling, täta och attraktiva städer som erbjuder cykel- och gångavstånd till det snabba tåget. Med långsammare hastigheter och en långsam utbyggnadstakt finns risken att en del av de tusentals bostäder som vi har överenskommelser om kommer långt senare eller aldrig blir av.

Förslaget till nationell transportplan innebär att det råder en gemensam uppfattning om att det behövs en ny höghastighetsjärnväg i Sverige. Den remissomgång som nu startar blir viktig inför regeringens ställningstagande. Vi överlämnar vår slutrapport till regeringen i december som också kommer att utgöra underlag inför regeringens beslut i vår om höghastighetsjärnvägens framtid.

Höghastighetsjärnvägen ska inte enbart lösa ett transportproblem utan bidra till ett ökat samhällsbyggande. En snabb utbyggnad och höga hastigheter ger de största samhällseffekterna. Det är först när den sista syllen är på plats som vi får ut hela effekten.

HG WESSBERG
CATHARINA HÅKANSSON BOMAN
förhandlare, Sverigeförhandlingen

Inlägget kan läsas i Dagens Industri här.

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn